Luxusní
Kuchyňská prkénka

S námi vaření teprve začíná

Zásady ochrany osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen GDPR)

 1. Správce osobních údajů

Bc. Stanislava Knězová, se sídlem Švandy dudáka 939, 386 01 Strakonice, IČ: 75496411, Vás tímto v souladu se článkem 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

 1. Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinnosti správce.

 1. Zdroje osobních údajů
 • Přímo od subjektů údajů
 1. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování
 • Adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (například jméno, příjmení, titul, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – například kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, emailová adresa a jiné podobné informace)
 • Popisné údaje (například bankovní spojení)
 • Další údaje nezbytné pro plnění smlouvy
 • Údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (například zpracování fotografií a recenzí pro marketingové účely)
 1. Kategorie subjektů údajů
 • Zákazník správce
 1. Kategorie příjemců osobních údajů
 • Státní a jiné orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy
 • Dopravce (spediční firmy)
 1. Účel zpracování osobních údajů
 • Účely obsazené v rámci souhlasu subjektu údajů
 • Plnění smlouvy
 • Archivnictví vedené na základě zákona
 • Plnění zákonných povinností ze strany správce
 • Marketingové účely (zasílání obchodních nabídek atp. emailem, použití recenzí a fotografií na FB a jiných sociálních sítích a podobně)
 1. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů prování správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovně pověřenými osobami správce popřípadě jím samým. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popřípadě i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

 1. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích tak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

 1. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu s článkem 6 odstavce 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů
 • Zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • Zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • Zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,
 • Zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.
 1. Práva subjektů údajů

 

 1. V souladu se článkem 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:
 • Účelu zpracování,
 • Kategorii dotčených osobních údajů,
 • Příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,
 • Plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,
 • Veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů,
 • Skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
 1. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel prování zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:
 • Požádat správce o vysvětlení
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Kontakt

Platební metody

ThePay – Platba kartou, Platba24, MojePlatba, eKonto, mPeníze, MONETA, ČSOB, Fio Banka, QR platba, Equa Bank, Bitcoin

Kuchynskaprkenka.cz © 2018 – 2024 | Webdesign: Václav Miklas